แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.101.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,457,724

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ด้านสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สถานีอนามัยทองหลางน้อย
หมู่บ้านในเขตตำบลดอนตะหนิน
โรงเรียนในเขตตำบลดอนตะหนิน
วัดในเขตตำบลดอนตะหนิน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนตะหนิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทองหลางน้อยตำบลดอนตะหนิน
ป้อมยามตำรวจชุมชน
โครงสร้างองค์กร
แถลงนโยบาย
ปราชณ์ชุมชน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศ
ศูนย์รับเเจ้ง
การป้องกันการทุจริต อบต.ดอนตะหนิน
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.25566 - 2570)
แบบประมินผํู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานอก (EIT
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
ประเมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ข้อมูล OIT ปี 2565
ข้อมูล ITA ปี 2566
แบบฟอร์มตรวจสอบ ITA
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
เฟสบุ๊คอบต.ดอนตะหนิน
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
เมนูทางขวา
นายสมาน แก้วดอนรี นายก อบต.
นายชินกฤต นรมาตร ปลัด อบต.
คู่มือการจัดทำแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570)
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ KM
งานทะเบียนและพาณิชย์
คู่มือประชาชนอบต.ดอนตะหนิน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
ศูนย์รับร้องเรียนร้องทกข์
การป้องกันการทุจริต อบต.ดอนตะหนิน
งานกิจการสภา (รายงานการประชุมสภาฯ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
งานกิจการสภาปี พ.ศ. 2565
ประกาศงานกิจการสภา
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แผนผังการติดต่อขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาห้าปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆงานบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
การดำเนินการกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การจัดทำโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
การสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้
คุณภาพชีวิตในการทำงานQuality of work life
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในการทำงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.ดอนตะหนิน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
แบบการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
รายชื่อผู้สูงอายุคนชราและคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
งบรายรับ - รายจ่าย
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
งานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนในเขตตำบลดอนตะหนิน
แนวปฏิบัติการจัดการและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานควบคุมภายใน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
ใบสมัครร่วมโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองชีวิตทุกครัวเรือน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/เรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)
แบบคำร้องอนุญาตใช้น้ำประปา
แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.